Privacyreglement

Privacyreglement VLR accountants

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de VLR accountants internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement; 
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).


1. Toelichting op het Reglement

VLR accountants mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft VLR accountants de plicht om haar klanten:

VLR accountants vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft VLR accountants in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens VLR accountants expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die VLR accountants gebruikt en het doel van het gebruik

VLR accountants verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van VLR accountants, de website bezoekt, een werknemer van VLR accountants bent, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van VLR accountants of via het contactformulier contact met ons opneemt. VLR accountants verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Bent u werknemer van VLR accountants dan verzamelt VLR accountants daarnaast uw pasfoto en BSN-nummer. Verzorgt VLR accountants de administratie voor u of uw werkgever dan verzamelt VLR accountants mogelijk ook uw BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

IP-adressen/cookies

VLR accountants houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

VLR accountants verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de VLR accountantsorganisatie, tenzij:

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

5. Uw rechten als betrokkene

recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

het recht op correctie: aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@vlraccountants.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van VLR accountants.


Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met VLR accountants opnemen en probeert VLR accountants er samen met u uit te komen. Heeft u een opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door VLR accountants? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal VLR accountants ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.


Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van VLR accountants.


Privacyreglement VLR accountants versie februari 2018
 

 
210